ประกาศ การส่งบทความโดยใช้ระบบออนไลน์

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ

ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

โดยใช้ระบบออนไลน์ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป  ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 054-237399 ต่อ 1339 ***

ประกาศผลการตรวจรับรองคุณภาพวารสาร

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php

 

ค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร  คือ 0.238

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/detail.php?yr=2559&issn=1906-5337

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

10-1 cover

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

จำนวน 10 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 27 ธันวาคม 2560

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

10-1 cover

มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560

จำนวน 10 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 16 มิถุนายน 2560

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

09-1 cover

กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559

จำนวน 15 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 19 ธันวาคม 2559

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

09-1 cover

มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559

จำนวน 10 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 10 มิถุนายน 2559

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

08-2 cover

กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558

จำนวน 12 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 22 ธันวาคม 2558