เกี่ยวกับวารสาร

ย้ายเว็บไปที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/Itech/index

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

     วัตถุประสงค์
     เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยทำการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

     ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

     - สาขาวิชาเทคโนโลยี เน้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์        เทคโนโลยีพลังงาน / พลังงานทดแทน เทคโนโลยีก่อสร้าง / โยธา เทคโนโลยีการผลิต มาตรวิทยา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเซรามิก การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

     - สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรม

 

2. ประเภทของการ Peer - review 
     การ Peer - review คือ รูปแบบการพิจารณาบทความ เป็นแบบ "Double blind"
     เจ้าของบทความไม่ทราบผู้ทรงฯ ผู้ทรงฯไม่ทราบเจ้าของบทความ Review Policy ขอบเขต วัตถุประสงค์ ของบทความจะต้องตรงกับวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด

     การพิจารณาบทความ
     - การพิจารณาบทความ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการตรงตามสาขาวิชาในการพิจารณา 2 คน ต่อ 1 บทความ

 

3. กำหนดออกเล่มวารสาร

     กำหนดออกวารสาร : ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

 

4. เว็บไซต์ของวารสาร

     http://www.journal.itech.lpru.ac.th

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ - รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประกาศ เกณฑ์การส่งบทความและการเก็บค่าธรรมเนียม ปี 2562

ประกาศเกณฑ์การส่งบทความและการเก็บค่าธรรมเนียม ปี 2562

(ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความใหม่ โดยให้เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับบทความที่ส่งมาให้พิจารณา ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

ประกาศ การส่งบทความโดยใช้ระบบออนไลน์

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ

ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

โดยใช้ระบบออนไลน์ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป  ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 054-237399 ต่อ 1339 ***

ประกาศ ผลการตรวจรับรองคุณภาพวารสาร

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php

 

ค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร ปี พ.ศ.2560  คือ 0.426

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/detail.php?yr=2560&issn=1906-5337

ปีที่ 13 (2563) ฉบับที่ 1

13 1 cover

มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563

จำนวน 7 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 30 มิถุนายน 2563

ปีที่ 12 (2562) ฉบับที่ 2

12-2 cover

กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562

จำนวน 9 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 25 ธันวาคม 2562

ปีที่ 12 (2562) ฉบับที่ 1

12-1 cover

มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562

จำนวน 10 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 25 มิถุนายน 2562

ปีที่ 11 (2561) ฉบับที่ 2

11-2 cover

กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561

จำนวน 10 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 25 ธันวาคม 2561

ปีที่ 11 (2561) ฉบับที่ 1

10-1 cover

มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561

จำนวน 8 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 28 มิถุนายน 2561