ปีที่ 12 (2562) ฉบับที่ 1

12-1 cover

มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562

จำนวน 10 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 25 มิถุนายน 2562

ปีที่ 12 (2562) ฉบับที่ 2

12-2 cover

กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562

จำนวน 9 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 25 ธันวาคม 2562