Vol 4 (2011) No 1

Hits: 275

04-1 cover

เมษายน 2554 - กันยายน 2554

จำนวน 7 บทความ

รายชื่อบทความ

1. การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง การคำนวณ PERT และ CPM

2. การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

3. การศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง อาคารขนาดกลางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4. การสร้างแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

5. การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็กด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

6. การใช้กากดินขาวลำปางเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง

7. เทคโนโลยีการลดกำลังงานสูญเปล่าในวงจรกรองการรบกวนทางสายเมน

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)