Vol 4 (2011) No 2

Hits: 261

04-2 cover

ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555

จำนวน 7 บทความ

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการระบบฐานข้อมูลในการประมวลผลของซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์เซิฟร์เวอร์

2. การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างรูปทรงเลขาคณิตสำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน

3. การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเฟส โครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติของเนื้อดินไตรแอกเซียลพอร์ซเลนที่เตรียมโดยใช้ดินขาวลำปางและดินขาวนราธิวาส

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำดื่มชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

5. แผนภาพใยแมงมุมแสดงคุณสมบัติของวัสดุพื้นในงานอาคาร

6. เนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิกเพื่อกรองน้ำบริโภคโดยใช้กากดินรวมเป็นส่วนผสมเพื่อรูพรุนในเนื้อดิน

7. เทคโนโลยีการส่งกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงเพื่อระบบพลังงานที่ยั่งยืน

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)