Vol 6 (2013) No 2

Hits: 331

06-2 cover

กรกฏาคม 2556 - ธันวาคม 2556

จำนวน 10 บทความ

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการด้วยภาษา TeX
ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.15

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นราธิป วงษ์ปัน
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.14

3. การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใบตาล
ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.12

4. การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา : อำเภอแม่ทะ
พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.13

5. ชุดเสริมทักษะกรณีเร่งรัดกิจกรรมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการ ของ PERT / CPM สนับสนุนการเรียนรู้ในศาสตร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.11

6. การพัฒนาเคลือบไฟต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ 1180 องศาเซลเซียส
ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.10

7. รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ วิชัย แหวนเพชร และสมบัติ ทีฆทรัพย์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.9

8. การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งนาเพื่อการอุปโภค และเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธีรวัฒน์ เกิดจำรูญ
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.8

9. คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากรฝ่ายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บุญโชติ เกตุแก้ว
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.7

10. การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ที่มีปั๊ม ความร้อนเสริมโดยการใช้สารละลายเงินนาโนในตัวรับรังสีอาทิตย์
สราวุธ พลวงษ์ศรี และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.6

เรื่องเต็ม (Full Paper)

พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น

ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล