Vol 8 (2015) No 1

Hits: 294

08-1 cover

มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558

จำนวน 10 บทความ

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นของกระบวนการตัดสินใจ ในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ : บริษัทกรณีศึกษา
กันต์ธมน สุขกระจ่าง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.10

2. ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดินโดยชุมชน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ครรชิต พิระภาค
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.9

3. การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ของที่ระลึกพวงกญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และสุวิมล เทียกทุม
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.8

4. การศึกษาผลของขนาดอนุภาคของทัลค์ต่อสมบัติเนื้อดินเอิร์ทเทนแวร์
ธิติมา คุณยศยิ่ง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.7

5. โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้ง ทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
ไพศาล คงเรือง และสมมารถ ขำเกลี้ยง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.6

6. การพัฒนาเนื้อดินสี สำหรับโมเสกเซรามิกโทนสีซีเปีย
ศศิธร คนทน
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.5

7. ผลของการบด และอุณหภูมิการเผา ต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล ของอิฐก่อสร้างสามัญ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านสันบุญเรือง จังหวัดลำปาง
ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล และมัตติกา บุญมา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.4

8. ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ต่อผลิตภาพของงานฉาบปูนผนัง
สุนันท์ มนต์แก้ว, ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และวรรณวิทย์ แต้มทอง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.3

9. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเหล็กน้ำพี้เชิงวิศวกรรม
สุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์ และอดุลย์ พุกอินทร์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.2

10. การพัฒนาระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
อุไร เงินงอก และสุรศักดิ์ แพน้อย
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.1

เรื่องเต็ม (Full Paper)


pdf