Vol 8 (2015) No 2

Hits: 370

08-2 cover

กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558

จำนวน 12 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 22 ธันวาคม 2558

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาพเสมือนจริงสามมิติบนอุปกรณ์ราสเบอร์รี่ พาย
กฤษฎิ์ ศรีขวัญใจ สุกฤษฎิ์ แตงรื่น กิตติศักดิ์ บัวบก และมานะชัย โต๊ะชูดี
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.11

2. การพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ ยุทธนา ไวประเสริฐ วีรชัย สว่างทุกข์ และนราธิป วงษ์ปัน
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.12

3. การแปลภาษาไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎ
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ และวีณาวดี ม่วงอ้น
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.13

4. การทำนายผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้
นิภาพร อนุวงศ์ ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ และวิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.14

5. ระบบประเมินความน่าเชื่อถือข่าวสารจากทวิตเตอร์แบบรีลไทม์
นำพล เพชรผดุง และกานดา สายแก้ว
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.15

6. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา จำรัส กลิ่นหนู และณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.16

7. การระบุผู้ต้องสงสัยจากรูปแบบในประวัติการโทร
ยศวีร์ ล่องทอง รุจ เอกะวิภาต ธนัสนี เพียรตระกูล และลลิตา นฤปิยะกุล
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.17

8. การลดค่าความไม่แน่นอนจากการวัด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้โอห์มมิเตอร์
วิเชษฐ ยิ้มละมัย มัตติกา บุญมา ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ และจักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.18

9. ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบุพันธุ์เห็ดในประเทศไทย
วีณาวดี ม่วงอ้น กรัญญา สิทธิสงวน และเสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.19

10. การพัฒนาแบบวัดการเปิดเผยตัวตนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค)
สุดารัตน์ แสงแก้ว สฤษดิ์พงศ์ นิใจ อัศนัย ธุรวติกุล และภาสกร เตวิชพงศ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.20

11. แอม วันเดอร์ริ่ง : ต้นแบบระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลงโดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ
สุรศักดิ์ วาจี กรวัสส์ ธณะทรัพย์จินดา และวัศวี แสนศรีมหาชัย
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.21

12. ผลของคลื่นความถี่อัลทราโซนิคส์และเวลาต่อประสิทธิภาพในการล้างใบเลื่อยลันดา
เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2015.22

เรื่องเต็ม (Full Paper)


pdf

10.14456/itjlp.2015.13