Vol 9 (2016) No 2

Hits: 321

09-1 cover

กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2559

จำนวน 15 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 19 ธันวาคม 2559

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การแก้ปัญหาจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนด้วยเทคนิคการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้ง
จิรพนธ์ ทาแกง และวันไชย คำเสน
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง กรณีของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

3. การหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการตัดแท่งพลาสติก โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
ดุษฎี บุญธรรม
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

4. การลดของเสียในขั้นตอนกระบวนการบรรจุ โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา: บริษัทผลิตขนมขบเคี้ยว
บุญชัย แซ่สิ้ว และณัฐธยาน์ โสกุล
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

5. การพัฒนากระบวนการเตรียมผงไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากผงไฟโบรอินชนิดไม่ละลายน้ำเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปิยรัตน์ มูลศรี
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

6. การประเมินปัจจัยเสี่ยงท่าทางการทำงานในกระบวนการผลิตเส้นขนมจีน : กรณีศึกษา
พงศกร สุรินทร์, มนินทรา ใจคำปัน, กิตติพงษ์ ประสงค์การ, วุฒิไกร กันทะหมื่น และอจลวิชญ์ แสนป่ง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

7. วิธีการตัดเหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคาให้เสียเศษเหล็กน้อยที่สุด โดยแบบจำลองเชิงเส้นจำนวนเต็ม กรณีศึกษา: บ้านภูหมอก เขาค้อ
ศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต และขนิษฐา ธิโนชัย
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

8. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์โดยใช้การจัดกลุ่มแบบฟัซซี
ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

9. การออกแบบและสร้างชุดสปาร์คเทสเตอร์เพื่อทดสอบสายไฟฟ้า
ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

10. การพัฒนาชุดเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว
ยุทธนา ไวประเสริฐ, พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร, นราธิป วงษ์ปัน, วีรชัย สว่างทุกข์, ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ และธนวรกฤต โอฬารธนพร
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

11. การพัฒนาสูตรเนื้อดินเพื่อใช้ผลิตเชิงชายสำหรับตกแต่งอาคาร
สนิท ปิ่นสกุล
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

12. การศึกษาคุณสมบัติของปูนตำสูตรโบราณเพชรบุรีผสมผงซิลิกา
สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

13. ผลของลิเทียมคาร์บอเนตและเศษแก้วต่อการลดอุณหภูมิสุกตัวของเนื้อดินสำหรับผลิตกระเบื้องปูพื้น
แสงโสม จิตต์วารี, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, นันทน์ ถาวรังกูร และลดา พันธ์สุขุมธนา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

14. การวิเคราะห์และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้
อดุลย์ พุกอินทร์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

15. การออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องประดับสตรี จากแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์
อังกาบ บุญสูง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) :

เรื่องเต็ม (Full Paper)


pdf