ปีที่ 12 (2562) ฉบับที่ 1

ฮิต: 1230

12-1 cover

มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562

จำนวน 10 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 25 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. นวตกรรมเครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนสำหรับการผลิตถาดบรรจุไรน้ำนางฟ้าแช่แข็ง ของชุมชนคลองสำพรึง จังหวัดนครสวรรค์
โกเมน หมายมั่น, กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ และธีรพจน์ แนบเนียน

2. การปรับปรุงการทำงานเพื่อลดปัญหาทางการยศาสตร์ในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ จังหวัดภูเก็ต
จารุวรรณ พรหมเงิน, กิตติศักดิ์ จิตตเกื้อ และอนันต์ สันติอมรทัต

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา สวนสาธารณะในพื้นที่เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ณัฐธิดา จงรักษ์ และนัฎฐิกา นวพันธุ์

4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษาบริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เปรมชัย มูลหล้า

5. การหาค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครผสมผงซิลิกาโดยใช้การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้างร่วมกับเบนเดอร์อิลิเมนต์
พิธาน ไพโรจน์

6. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อและมัดลูกประคบสมุนไพร
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

7. กรณีศึกษาเครื่องฉีกเส้นหมูฝอยต้นแบบสำหรับ OTOP กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวงเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน
ศิริชัย ต่อสกุล และวิเชียร เถื่อนเครือวัลย์

8. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ในกำกับมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สิทธินันท์ ทองศิริ และศิวัตม์ กมลคุณานนท์

9. การศึกษาการอบกล้วยน้ำว้าด้วยความร้อนทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร และทวีวัฒน์ สุภารส

10. อัลกอริทึมสำหรับการคัดแยกมะม่วงด้วยการประมวลผลภาพและนาอีฟเบย์
Phantida Limsripraphan, Peerapol Kumpan, Nanthaphon Sathongpan and Chitnarong Phengtaeng

  

เรื่องเต็ม (Full Paper)

pdf