ปีที่ 12 (2562) ฉบับที่ 2

ฮิต: 606

12-2 cover

กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562

จำนวน 9 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 25 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การออกแบบและสร้างรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้ในโรงพยาบาลเสริมงามจังหวัดลำปาง
ชัยยันต์ ใจบุญมา

2. การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับหยอดกัมมี่เยลลี่
ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, เมธาวี ไพศาลพิสุทธิ์, วิรงรอง สุพีนะ, พัชราภรณ์ อินริราย และสุรินทราพร ชั่งไชย

3. ผลของอุณหภูมิคาร์บอไนซ์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อนของเชื้อเพลิงแท่งจากกากปาล์มสาคูที่มีกลีเซอรีนเป็นตัวเชื่อมประสาน
พัชรี อินธนู, สิรินยา ใสเอ้ย และพิชญพร กลับกลาย

4. แบบความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับองค์การภาครัฐ
ยุทธพล พิชัยณรงค์, นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และวรภัทร ไพรีเกรง

5. การออกแบบและสร้างเครื่องกดแผ่นข้าวโป่ง กรณีศึกษากลุ่มอาชีพบ้านห้วยยาง
ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม

6. ตัวคูณลดค่าของเสาเข็มกลุ่มที่รองรับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
สถาพร ปกป้อง

7. การออกแบบส่วนผสมของชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เสรี เสือกระสัง และชาญศักดิ์ ตรีภพ

8. ผลของปริมาณสารให้โฟมและอุณหภูมิในการเผาต่อความพรุนตัวและความหนาแน่นของแก้วโฟมแบบเม็ดซึ่งเตรียมจากเศษแก้ว
Suthee Wattanasiriwech, Hilmee Yanya, Chuleeporn Thanomsilp, Panate Manomaivibool and Darunee Wattanasiriwech

9. การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของลวดเชื่อม H 350R และ E 8016 จากการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์/หลา โดยกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
Arawan Chanpahol and Budsabakorn Kongruang

เรื่องเต็ม (Full Paper)

pdf