ปีที่ 13 (2563) ฉบับที่ 1

ฮิต: 463

13 1 cover

มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563

จำนวน 7 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 30 มิถุนายน 2563

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การออกแบบกระเป๋าสะพายจากต้นธูปฤาษีกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานธูปฤาษี ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
จักฤษณ์ พนาลี, สวัสดิ์ ทองสิน

2. สมรรถนะทางความร้อนของเตาเผาขยะขนาดเล็กสำหรับการผลิตร่วมความร้อนและไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
ชัยธวัช แก้วเมือง, นัฐพร ไชยญาติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งโดยการประยุกต์ ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย

4. การพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริมเชิงความหมายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อการดูแลโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ยอดเพชร ทองขาว

5. ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์ด้านสารสนเทศต่อการจัดการโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งส่งออก
วัชระ วัธนารวี

6. การออกแบบลวดลายผ้าไหมปูมโบราณแนวคิดสร้างสรรค์ จากศิลปกรรมขอมโบราณให้กับชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์
สมบัติ สมัครสมาน, สุพัตรา วะยะลุน, สุรเชษฐ์ วรศรี, อภิชัย ไพรสินธุ์

7. การพัฒนาชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสต้นทุนต่ำ สำหรับต่อขนานกับโครงข่ายไฟฟ้า
สุนทร ปลื้มสง

  

เรื่องเต็ม (Full Paper)

pdf