เนื้อหา

ปีที่ 2 (2552) ฉบับที่ 1

Posted in ปีที่ 2 พ.ศ. 2552

ฮิต: 2260

02-1 cover

เมษายน 2552 - กันยายน 2552

จำนวน 7 บทความ 

รายชื่อบทความ

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. ชุดบอกตำแหน่งสำหรับคนตาบอด

3. แนวทางการศึกษาคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงของก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วเพื่อนำมาใช้กับเทคโนโลยี แก๊สซิฟิเคชัน

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะอินทรีย์ในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ

5. การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้รายปี ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง

6. การศึกษาการลดน้ำหนักเนื้อดินสำหรับการประดิษฐ์เครื่องประดับเซรามิก โดยการเติมวัสดุชนิดเผาไหม้ได้

7. เครื่องช่วยฟังจังหวะการเต้นหัวใจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)