เนื้อหา

ปีที่ 2 (2552) ฉบับที่ 2

Posted in ปีที่ 2 พ.ศ. 2552

ฮิต: 2069

02-2 cover

ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553

จำนวน 8 บทความ

รายชื่อบทความ

1. แนวทางการลดต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม กรณีศึกษาบริษัทสยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด

2. พฤติกรรมของอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้แรงแผ่นดินไหว

3. สมบัติการรับแรงของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับงานปรับปรุงสมบัติโดยวิธีผสมลึกในชั้นดินเชียงใหม่

4. การทดสอบและประเมินสมรรถนะเบื้องต้นของระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

5. ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการมีงานทำของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2551

6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาระบบเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศระหว่างวิธีมอบงานพิเศษกับวิธีเรียนปกติ

7. การศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตจังหวัดลำปาง สำหรับการประยุกต์ใช้งานในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

8. การปรับปรุงเตาอบถ่านอัดแท่งและการหาสมรรถนะการอบ

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)