ปีที่ 3 (2553) ฉบับที่ 1

ฮิต: 2386

03-1 cover

เมษายน 2553 - กันยายน 2553

จำนวน 10 บทความ

รายชื่อบทความ

1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากฟางข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

2. การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อติดตามการทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

3. การผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้ยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำ

4. การทดลองเนื้อดินสำหรับดินสอเขียนสีใต้เคลือบ

5. การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐาน ซิกส์ ซิกมา ในการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา

6. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยวิธีการสอนแบบบรรยายกับวิธีการทดสอบ

7. การออกแบบและสร้างรถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิง

8. การศึกษาองค์ประกอบจิ๋วเพื่อคุณค่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำคำ

9. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

10. เครื่องล้างแผ่นสแตนซิลระบบอัลต้าโซนิกส์

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)