ปีที่ 3 (2553) ฉบับที่ 2

ฮิต: 2388

03-2 cover

ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554

จำนวน 10 บทความ

รายชื่อบทความ

1. การสร้างสื่อการเรียนการสอน ชุดแสดงองค์ประกอบเชิงกายภาพของดิน

2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกักเก็บ

3. การออกแบบและสร้างเงื่อนไขควบคุม PID สำหรับควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมแบบ SCADA

4. การออกแบบและพัฒนาเครื่องดูดน้ำลายแบบอัตโนมัติ

5. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 3 จากการทำสมาธิก่อนเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์

6. The Development of Ranque-Hilsch Vortex Tubes: Computational Models

7. การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่

8. การศึกษาและการประเมินความเสี่ยงการวิบัติของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดอุตรดิถ์

9. การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนครราชสีมา

10. สมรรถนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับผลการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)