เนื้อหา

ปีที่ 5 (2555) ฉบับที่ 1

Posted in ปีที่ 5 พ.ศ. 2555

ฮิต: 3093

05-1 cover

มกราคม 2555 - มิถุนายน 2555

จำนวน 8 บทความ

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การปรับปรุงกระบวนการกะเทาะเปลือกในเมล็ดแมคคาเดเมีย

2. การพัฒนาเครื่องผนึกวาล์วระบายความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว

3. การผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบด้วยพลาสติกจากเศษขวดนมเปรี้ยว

4. การสร้างเครื่องอบแห้งเมล็ดกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน สำหรับเกษตรกรบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

5. แนวทางการเพิ่มผลิตภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

6. การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำ

7. การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8. กลยุทธ์การบริหารงานก่อสร้างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)