ประกาศ ผลการตรวจรับรองคุณภาพวารสาร

ฮิต: 2155

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php

 

ค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร ปี พ.ศ.2560  คือ 0.426

http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/detail.php?yr=2560&issn=1906-5337