เนื้อหา

ปีที่ 6 (2556) ฉบับที่ 1

Posted in ปีที่ 6 พ.ศ. 2556

ฮิต: 3670

06-1 cover

มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556

จำนวน 10 บทความ

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอนระหว่างสื่อประเภทสไลด์กับวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพ
จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.5

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงสาธารณะระบบเอฟเอ็ม ด้วย RDS
ณรงค์ เครือกันทา
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.4

3. การทดลองเนื้อดินเพื่อทำเซรามิกหอม โดยใช้กากดินขาวทดแทนทราย
ธิติมา คุณยศยิ่ง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.3

4. การควบคุมการสูญเสียเหล็กเสริมในการผลิตท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร
นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.2

5. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการใช้ฐานตัวแบบการชักเหตุผล
นพนันท์ สุขสมบูรณ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.1

6. การศึกษาวัสดุปลูกกล้วยไม้จากส่วนผสม ดินเบา กากดินขาว และดินแดงพื้นบ้าน
ศิริมา เอมวงษ์
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.16

7. การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ ธนากร ภูเงินขำ และ ปริญญา จินดาประเสริฐ
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.17

8. การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
สุจินันท์ ดาวเดือน
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.18

9. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
อังกาบ บุญสูง
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.19

10. การออกแบบอุปกรณ์อุ่นน้ำป้อนแบบท่อขด
อุทัย ผ่องรัศมี,เสนีย์ ศิริไชย และสำรวจ อินแบน
ตัวระบุวัตถุดิจิทัล(DOI) : 10.14456/itjlp.2013.20

เรื่องเต็ม (Full Paper)