เนื้อหา

ปีที่ 1 (2551) ฉบับที่ 1

Posted in ปีที่ 1 พ.ศ. 2551

ฮิต: 2126

01-1 cover

เมษายน 2551 - กันยายน 2551

จำนวน 10 บทความ

รายชื่อบทความ

1. การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยน้ำมันเครื่องใช้แล้ว

2. การประดิษฐ์ชุดหผลิตเซรามิกเพื่ออุ่นลูกประคบสมุนไพร

3. การศึกษากำลังอัดคอนกรีตที่บ่มด้วยวิธ๊การแช่น้ำและบ่มด้วยวิธีการหุ้มด้วยพลาสติก

4. เครื่องขับยาธาตุเหล็ก

5. การศึกษาวามเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบทำความความเย็ฯแบบดูดกลืนและดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6. การจำลองข่อมูลสำหรัยพยากรณ์การจัดการความเสี่ยง

7. การศึกษาผลกระทบจากากรใช้เทคโนโลยีการจัดากรสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ต่อประชาชน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

8. ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในการสอนกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีของอาจารย์ในโรงเรียนนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือตอนบน 2550

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกับวิกฤตการณ์พลังงาน

10. การจัดการเทคโนโลยี

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)