ปีที่ 11 (2561) ฉบับที่ 1

ฮิต: 971

10-1 cover

มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561

จำนวน 8 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 28 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. An Implementation of Illuminance Meter Using Light Dependent Resistor Integrated with Labview Program
Jassada Sarasook and Chaiyapon Thongchaisuratkrul

2. การประมาณผลผลิตมะพร้าวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ

3. การออกแบบและสร้างเครื่องเจาะรูชิ้นส่วนหมวกคาวบอย กรณีศึกษากลุ่มผลิตหมวกคาวบอย
พงศกร สุรินทร์, ธวัชชัย ยวนใจ, วิทวัส อุดดีวงศ์ และสุทัศน์ ปานประยูร

4. การระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้สัญญาณเครือข่ายแลนไร้สาย : กรณีศึกษา อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิทักษ์ คล้ายชม

5. รูปแบบการจัดวางอุปกรณ์เตือนภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัย
ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ, วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ และสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

6. การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นละอองด้วยระบบบำบัดอากาศแบบเปียกสำหรับโรงสีข้าวชุมชน
วีระ พันอินทร์

7. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมไพโรเมตริกโคนจากวัตถุดิบในจังหวัดลำปาง
ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล, กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์, วิเชษฐ ยิ้มละมัย, จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา และมัตติกา บุญมา

8. การออกแบบและสร้างเครื่องสับย่อยเศษพืชผักในครัวเรือน
สมศักดิ์ คำมา

 

เรื่องเต็ม (Full Paper)

pdf