ประกาศ เกณฑ์การส่งบทความและการเก็บค่าธรรมเนียม ปี 2562

ฮิต: 554

ประกาศเกณฑ์การส่งบทความและการเก็บค่าธรรมเนียม ปี 2562

(ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความใหม่ โดยให้เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับบทความที่ส่งมาให้พิจารณา ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป)