ปีที่ 11 (2561) ฉบับที่ 2

ฮิต: 1215

11-2 cover

กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561

จำนวน 10 บทความ

วันที่ออนไลน์วารสาร 25 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

รายชื่อบทความ

1. การปรับปรุงการค้นหาเฉพาะถิ่นโดยใช้วิธีอัตราส่วนทองคำในวิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งสำหรับปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด
จิรพนธ์ ทาแกง และวันไชย คำเสน

2. การหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการทางโลจิสติกส์ กรณีศึกษาการจัดลำดับเส้นทางการขนส่ง และกระบวนการทำงาน
ณัฐญา ล่อเจริญศักดิ์, พีรพล สวัสดิ์ตาล, นคร ไชยวงศ์ศักดา, ประเวช อนันเอื้อ, ขวัญเรือน สินณรงค์, วัชระ วัธนารวี, ชยากร พุทธกำเนิด และเสกสรรค์ วินยางค์กูล

3. การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

4. การจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนในการเติมเต็มของหน่วยจ่ายผ้ากลาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นิติพัฒน์ เหล่ามงคลชัยศรี, วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว และนิกร ศิริวงศ์ไพศาล

5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของอาจารย์ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านวิชาการแบบหลายมิติ
ไพจิตร สุขสมบูรณ์ และนพนันท์ สุขสมบูรณ์

6. การหาอัตราการแห้งตัวของขนุนโดยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดระบบสุญญากาศ
เรวัฒ คำวัน, สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา และสวัสดิ์ กีไสย์

7. วิธีการตัดเหล็กเสริมเพื่อลดปริมาณเศษเหล็ก สำหรับการผลิตกำแพงกันดินคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัวแอล
ศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต และศรายุทธ มาลัย

8. ลักษณะเฉพาะของยางรักใหญ่และการยึดติดบนพื้นผิวเซรามิก
สมศักดิ์ บุญแจ้ง

9. The Role of Water in the Synthesis of Fly Ash-Based Geopolymer
Hongsheng Cheng, Darunee Wattanasiriwech and Suthee Wattanasiriwech

10. Influences of Welding Speed and Speed of Pin Tool Rotation from Semi-Solid State Joining of Aluminum Alloy SSM 5083 Covered by CO2 Gas
Thongchai Khrueaphue, Parinyawatr Dhinnabutra, Sumpao Yotee and Prapas Muangjunburee

เรื่องเต็ม (Full Paper)

pdf