คณะทำงานและกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

เจ้าของ
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     
ที่ปรึกษา
 
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง   รองศาสตราจารย์บุญชัด  เนติศักดิ์
     
บรรณาธิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
     
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง

 

 กองบรรณาธิการ : (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Peer Review)

ศ.เกียรติคุณ 
เสริมศักดิ์
นาคบัว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ดร. ก้องกิติ พูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.
ตรีทศ
เหล่าศิริหงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.
ทนงเกียรติ
เกียรติศิริโรจน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.
ธนารักษ์
ธีระมั่นคง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.
ปริญญา
จินดาประเสริฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.
ผดุงศักดิ์ 
รัตนเดโช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร สุพล อนันตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร วัฒนวงศ์ รัตนวราห มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศ.ดร
อภิรัฐ ศิริธราวัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.
กวิน สนธิเพิ่มพูน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.
ชิตชัย อนันตเศรษฐ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.
ช่วงโชติ
พันธุเวช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.
ดรุณี
วัฒนศิริเวช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.
ถาวร
สารวิทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.
ธีรศิลป์
ทุมวิภาต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รศ.ดร.
นภดล
อุชายภิชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. นพมณี โทปุญญานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร. นัฐพร ไชยญาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.
ปรุงศักดิ์
อัฒพุฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.
พีระวุฒิ
สุวรรณจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.
พงศ์
หรดาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รศ.ดร.
มนตรี
ศิริปรัชญานันท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.
วัฒนพงศ์
รักษ์วิเชียร
มหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.
วิชัย
แหวนเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รศ.ดร. สรา อาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.
เอกรัฐ
บุญเชียง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.
นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รศ.
ยืน
ภู่วรวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.
วิชัย
พฤกษ์ธาราธิกูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.
วิชัย
ฤกษ์ภูริทัต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.
สมชาย
ชื่นวัฒนาประณิธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รศ.
สมพงษ์
บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รศ.
สายัณห์
จันทร์วิรัช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รศ.
สุมาลี
อุณหวณิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.
สุวิช
บุตรสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.
อายุวัฒน์
สว่างผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.
จิรพัฒน์
วาณิชวัฒนาโกศล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.
นิพนธ์
เกตุจ้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.
นิวัตร
พัฒนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ดร.
ศศิธร
คนทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผศ.ดร.
ศักดิพล
เทียนเสม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.
สมชาย
มณีวรรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.
สุธี
วัฒนศิริเวช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผศ.ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

กองบรรณาธิการ : (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)

ศ.
จำเนียร
นันทดิลก
รศ.ดร.
นันทะ 
บุตรน้อย
รศ.ดร.
กิตติศักดิ์
สมุทธารักษ์
รศ.ดร.
อนิรุจน์
มะโนธรรม
ผศ.
พงษ์สวัสดิ์
อำนาจกิติกร
Mr.
Richard Lawrence Mann

 

ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดทำวารสาร

ฝ่ายประสานงานทั่วไป 

ผศ. ธิติมา คุณยศยิ่ง

ฝ่ายออกแบบงานศิลป์

ผศ.ดร.
วศิน์วิโรตม์
เนติศักดิ์

ฝ่ายวารสารออนไลน์

ผศ. นราธิป วงษ์ปัน

ฝ่ายธุรการและการเงิน

นาง วรัญชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน

ฝ่ายจัดเตรียมต้นฉบับ

นางสาว กมลชนก ถาแก้ว

 

เกี่ยวกับวารสาร

Posted in เกี่ยวกับเรา

ย้ายเว็บไปที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/Itech/index

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

     วัตถุประสงค์
     เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยทำการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

     ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

     - สาขาวิชาเทคโนโลยี เน้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์        เทคโนโลยีพลังงาน / พลังงานทดแทน เทคโนโลยีก่อสร้าง / โยธา เทคโนโลยีการผลิต มาตรวิทยา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเซรามิก การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

     - สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรม

 

2. ประเภทของการ Peer - review 
     การ Peer - review คือ รูปแบบการพิจารณาบทความ เป็นแบบ "Double blind"
     เจ้าของบทความไม่ทราบผู้ทรงฯ ผู้ทรงฯไม่ทราบเจ้าของบทความ Review Policy ขอบเขต วัตถุประสงค์ ของบทความจะต้องตรงกับวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด

     การพิจารณาบทความ
     - การพิจารณาบทความ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการตรงตามสาขาวิชาในการพิจารณา 2 คน ต่อ 1 บทความ

 

3. กำหนดออกเล่มวารสาร

     กำหนดออกวารสาร : ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

 

4. เว็บไซต์ของวารสาร

     http://www.journal.itech.lpru.ac.th

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ - รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง