ลำดับ 291-300

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
291 การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 กรณีศึกษาระบบปรับอากาศหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิจัย 24-10-62 IP
292 ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์ด้านสารสนเทศต่อการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก วิจัย 28-10-62 IP
293  การออกแบบตราสัญลักษณ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกของกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ปลาจากหลอด ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  วิจัย  22-11-62 IP 
294 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลวดลายผ้าไหมปูมโบราณแนวคิดสร้างสรรค์จากศิลปกรรมขอมโบราณให้กับชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือ จังหวัดสุรินทร์ วิจัย  03-12-62  IP 
295  ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ วิจัย  21-12-62  IP 
296 การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดเวลาการบรรจุงานขึ้นรูปพลาสติกของชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์  วิจัย 20-01-63  IP 
297  Dising and implementation of Enhanced Order Picking System in Japanese Automotive Factory  วิจัย 28-01-63  IP 
298  การปรับคุณภาพเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพโดยการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟล์ ด้วยฝอยเหล็กที่เป็นสนิมและถ่านกัมมันต์ วิจัย  29-01-63 IP 
299  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วิจัย  03-02-63  IP 
300 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางขนส่งรถควบคุมอุณหภูมิสำหรับขนส่งสินค้าประเภทอาหารสด ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของบริษัท ABC ด้วยวิธีเซฟวิ่ง อัลกอริทึม (Saving Algorthm)  วิจัย  11-02-63  IP

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ