ลำดับ 281-290

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
281 ชุดสาธิตเตาอบชุบโลหะทรงกระบอกแบบหมุมเทชิ้นงาน วิจัย 15-08-62 EP
282 การเผาและควบคุมเคาเผาที่มีต้นแบบจากเตาอินทขิลสำหรับการผลิตเซรามิก วิจัย 05-09-62 IP
283  การผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กโดยใช้พลังงานความร้อนจากพาราโบลา วิจัย  09-09-62   IP
284  Preparation of Granulated From Glass from Ching Rai Municipal Waste Glass  วิจัย 11-09-62 EP 
285  การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงานสำหรับโรงงานบรรจุขวด  วิจัย 11-09-62   IP
286  การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลน้ำโจ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิจัย  08-10-62  IP 
287  มาตรฐานและข้อแนะนำการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารและเชื่อมต่อสายส่งสำหรับประทศไทย วิจัย 08-10-62 EP 
288  การพัฒนากระบวนการเชิงความหมายสำหรับเทคโนโลยีความจริงเสริมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ส่งอายุ วิจัย  17-10-62  IP 
289  การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล์แบบลอยน้ำสำหรับพื้นที่ห่าวไลในจังหวัดพิษณุโลก วิจัย  24-10-62   EP
290 คุณลักษณะเชิงความร้อนของถ่านชาร์จากกระบวนการคาร์บอไนซ์เซซั่นและไพโรไลซิสแบบช้า  วิจัย  24-10-62  EP 

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ