ลำดับ 261-270

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
261 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการยศาสตร์ในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ จังหวัดภูเก็ต วิจัย 13/11/61 EP
262

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณาะกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ

วิจัย 03/12/61 EP
263 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อ-มัด ลูกประคบ วิจัย 03/12/61 Ep
264  การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปแบบอุณหภูมิต่ำโดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก  วิจัย 22/12/61   EP
265  การวิจัยและพัฒนาเตาปิ้งข้าวโป่งเชิงพาณิชย์ วิจัย   22/12/61 EP
266  การออกแบบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า วิจัย  27/12/61   EP
267 เครื่องต้นแบบสำหรับหยอดกัมมี่เยลลี่ วิจัย 16/01/62 EP
268  การประยุกต์ใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร วิจัย 22/03/62  EP 
269  การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเม่าแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน วิจัย 17/04/62 EP
270  การออกแบบสร้างรถเข็นส่งอาหารในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและทดสอบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ กรณีใช้งานในโรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง วิจัย 02/05/62 EP 

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ