ลำดับ 251-260

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
251 วิธีวริสติกสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทผ้าม่าน วิจัย 28-08-61

EP

252

Analysis of the Efficiency of Ceramic Kilns and Find the Guideline to Reduce Energy Costs: Case Study Ceramic Factories in Lampang Province, Thailand

 วิจัย 13-10-61  EP 
253  การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแผนข้าวโป่ง วิจัย  19-10-61   EP 
254  การจำแนกภาพพระเครื่องด้วยดีฟเลิร์นนิ่ง  วิจัย 24-10-61   IP 
255  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของคณาจารย์ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านวิชาการแบบหล่ยมิติ วิจัย  25-10-61  EP
256  การศึกษาสีทาอาคารที่ผสมซิลิกาแอโรเจลเพื่อความเป็นฉนวนกันความร้อน วิจัย 07-11-61 

EP

257  การศึกษาการอบกล้วยน้ำว้าด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน  วิจัย  07-11-61 EP
258  การหาค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครผสมซิลิกา โดยใช้การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้างร่วมกับเบนเดอร์อิลิเมนต์ วิจัย  07-11-61  EP
259  การศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดเก็บเศษโลหะที่เกิดจากงานกัดกลึงด้วยเครื่องอัดเศษโลหะระบบไฮดรอลิก วิจัย   07-11-61 EP  
260  การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนสำหรับการผลิตถาดบรรจุไรน้ำนางฟ้าแช่แข็ง ของชุมชนคลองสำพรึง จังหวัดนครสวรรค์  วิจัย  12-11-61 EP

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ