ลำดับ 241-250

 

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
241 การพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับความร้อนทิ้งจากระบบปรับอากาศและระบบผลิตน้ำร้อนแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า วิจัย 05-07-61

EP

242 การจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนในการเติมเต็มของหน่วยจ่ายผ้ากลางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิจัย 12-07-61 EP
243

Algorithm for Mango Classification Using Image Processing and Naïve Bayes Classifier

วิจัย 17-07-61  EP 
244 Study on Metallurgical Properties from Semi-Solid State Joining of Semi-Solid Metal Aluminum Alloy 5083 Covered by CO2 Gas วิจัย  17-07-61 

EP

245  การหาอัตราการอบแห้งขนุนภายใต้สภาวะสุญญากาศโดยเครื่องอบแห้งอินฟาเรด วิจัย  24-07-61  EP
246  เครื่องสร้างสัญญาณอัลตร้าโซนิคที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของด้วงเต่าแตงแดง วิจัย  01-08-61 

EP

247  วิธีการตัดเหล็กเสริมเพื่อลดปริมาณเศษเหล็กสำหรับการผลิตกำแพงกันดินคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัวแอล วิจัย  01-08-61  EP
248  ประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ วิจัย  07-08-61   EP
249  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา วิจัย  14-08-61   EP
250  ความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อสร้างหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิจัย  20-08-61   EP

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ