ลำดับ 231-240

 

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
231 การประมาณผลผลิตมะพร้าวด้วยระบบภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม วิจัย 11/04/61

EP

232 การศึกษาความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางโค้งแนวราบภายในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วิจัย 19/04/61 EP
233 การปรับปรุงการค้นหาเฉพาะถิ่นโดยใช้อัตราส่วนทองคำในวิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด วิจัย 22/04/61

EP

234 การพัฒนาตู้อบแห้งดอกเก๊กฮวยควบคุมอัตโนมัติ วิจัย 27/04/61

IP

235 การหาค่าที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการทางโลจิสติกส์โดยวิธีการรวมระหว่างทฤษฎีการแบ่งกลุ่มทฤษฎีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง และทฤษฎีกำหนดการแบ่งพลวัต วิจัย 27/4/61 EP
236 การออกแบบและพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์พริกแกงแม่เกศของตำบลรอบเวีง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วิจัย 27/04/61

IP

237 การทำนายปริมาณนำเขื่อนกิ๋วคอหมาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล บรฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง วิจัย 02/05/61

EP

238 การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการค้นหาปัญจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิจัย 02/05/61 EP
239 การออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีกเส้นหมูฝอย วิจัย 15/05/61

EP 

240  การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโพนระบบปฏิบัติการแอนดรอนด์  วิจัย 22/06/61  EP

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ