ลำดับ 221-230

 

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
221  การศึกษาเปรียบเทียบการดูดซึมน้ำของเนื้อดินท้องถิ่นจากตัวเดิมที่แตกต่างกัน  วิจัย 25/01/61 

EP

222  การควบคุมการสูญเสียสเตนเลสที่ใช้ในงานราวกันตกปละราวบันได ด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจำนวนเต็ม  วิจัย 12/02/61  EP
223  ระบบสินค้าคงคลังโดยใช้คอมพิวเตอร์บอร์เดี่ยวขนาดเล็กสำหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่มทิพเขลางค์  วิจัย 12/02/61  EP
224 The Construction of Illuminance Meter Using LDR and Displaying on Labview วิจัย  20/02/61

EP

225  การพัฒนาดินเพื่อการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกียนที่มีขนาดใหญ่  วิจัย 26/02/61 

IP

226 ระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้สัญญาณเครือข่ายแลนไร้สาย  วิจัย   27/02/61

EP

227  The Role of Water in the Synthesis of Fly Ash-Based Geopolymer  วิจัย  05/03/61

EP

228  การพัฒนาระบบไบโอรีแอ็คเตอร์จมชั่วคราวแบบท่อรีดสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หวาย วิจัย  15/03/61

EP

229  ถ่านอัดแท่งและคุณสมบัติจากไมยราบยักษ์และกระถินยักษ์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน  วิจัย 20/03/61 

EP 

230 การยึดติดของยางรักใหญ่บนพื้นผิวเซรามิกที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน  วิจัย 04/04/61 

EP

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ