ลำดับ 211-220

 

ลำดับที่ ชื่อบทความ ประเภทบทความ วันที่ส่งข้อมูล สถานะปัจจุบัน
211 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลคะแนนบาสเก็ตบอล และเวลา 24 วินาที มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิจัย 07/12/60

EP

212 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในแผนกตัดแต่งหยาบ กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปสุกร วิจัย 12/12/60

EP

213 การออกแบบเครื่องตัดวัสดุพืชเศษอาหารในครัวเรือน วิจัย 12/12/60

EP 

214 การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน วิจัย 13/12/60

EP

215 ความเป็นไปได้ในการสร้างไพโรเมตริกโคน จากวัตถุดิบในจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเหตุสมผลอุณหภูมิในเตาเผาเซรามิก วิจัย 20/12/60 EP
216 การตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพความร้อน กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิจัย 21/12/60 EP
217 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุบริเวณพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จังหวัดลำปาง วิจัย 25/12/60 EP
218 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัย วิจัย 27/12/60

EP 

219 การประเมินความเสี่ยงทางกายศาสตร์ของพนักงานขับรถด้วยวิธี Rapid Uppex Limp Assessment (RULA) วิจัย 05/01/61

EP 

220  การศึกษาสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตบล็อกปูพื้นผสมเปลือกหอยนางรมบด วิจัย  15/01/61 

IP

IP (Inprocess) = รับเข้าระบบ

EP (End Process) = สิ้นสุดกระบวนการ