แบบฟอร์มส่งบทความออนไลน์
 1. ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)*
  Please type your full name.
  fullName
 2. ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
  Please type your full name.
 3. ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี)
  Please type your full name.
 4. สังกัดสาขา/กลุ่มวิชา/ภาควิชา*
  Please type your full name.
 5. คณะ*
  Please type your full name.
 6. มหาวิทยาลัย*
  Please type your full name.
 7. อื่นๆ โปรดระบุ
  Invalid Input
 8. ขอส่งบทความ*
 9. ประเภท*
 10. ชื่ื่อบทความ (ภาษาไทย)*
 11. ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) *
 12. คำสำคัญ (ภาษาไทย) *
 13. คำสำคัญ (ภาษาอังกฤษ)*
 14. ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย)*
 15. ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ)*
 16. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้*
 17. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้*
  Please type your full name.
 18. อีเมล์ *
  ป้อนอีเมล์ไม่ถูกรูปแบบ
 19. แนบไฟล์เอกสาร*
  Invalid Input
  ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน20ตัวอักษร และ ชนิดต้องเป็น .doc (รุ่น 2010 เท่านั้น) หรือ .docx (รุ่น 2010 เท่านั้น) หรือ pdf หรือ .zip เท่านั้น
 20. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้*


 21. บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นำส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้ มายังกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 22. ปีที่รับการพิจารณาตีพิมพ์

  Invalid Input
 23. ป้อนรหัสก่อนส่ง ป้อนรหัสก่อนส่ง
  ป้อนรหัสก่อนส่ง	ป้อนรหัสก่อนส่ง
    RefreshInvalid Input